Հաճախորդի շաբաթական ահազանգ # 8

Download

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ

 

Ամորտիզացիոն հաշվարկների հետ կապված որոշակի առանձնահատկություններ սահմանվելու են ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հայեցողությամբ

Ազգային ժողովի՝ 22.04.2020թ. առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծով նախատեսվում է, որ մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կազմակերպությունների կողմից ներմուծվող կամ ձեռք բերվող հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետը կամ ամորտիզացիոն մասհանումների չափաբաժինն, ըստ տարիների, սահմանվելու է ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի հայեցողությամբ, բայց ոչ պակաս, քան մեկ տարի` յուրաքանչյուր տարվա համար տրվող հաշվետվության միջոցով:

Ավելին՝այստեղ

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման նպատակով իրականացվոց միջոցառումների տասնչորսերորդ փաթեթ

Կառավարության կողմից ընդունված միջոցառումների տասնչորսերորդ փաթեթի շրջանակներում՝ օժանդակություն կտրամադրվի Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և հետբուհական (նաև կլինիկական օրդինատուրա)կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների՝ ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներին։ Օժանդակությունը կտրամադրվի հետևյալ ձևերով՝

 • Որոշմամբ սահմանված չափանիշներին համապատասխանության դեպքում ուսանողի ուսման վարձը պետության կողմից կվճարվի ՝ամբողջությամբ կամ դրա մի մասով,
 • Որոշմամբ սահմանված չափանիշներին համապատասխանության դեպքում ուսանողները կներառվեն Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 270-Ն որոշմամբ սահմանված ուսանողներին տրամադրվող ուսումնական վարկերի (վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման) ենթածրագով պետության կողմից սուբսիդավորվող ծրագրի շահառուների ցանկում։

Ավելին՝ այստեղ

 

Փոփոխություններ աշխատանքային օրենսգրքում

Կառավարության կողմից առաջարկվում է որոշակի փոփոխություններ կատարել Աշխատանքային օրենսգրքում։ Առաջարկվող փոփոխությունները և լրացումները հիմնականում վերաբերում են տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համաճարակների, դժբախտ պատահարների, հրդեհների և արտակարգ բնույթ կրող այլ հանգամանքների պայմաններում աշխատանքային իրավահարաբերությունների կարգավորմանը։ Մանավորապես առաջարվում է՝

 • Վերոնշյալ իրավիճակներ կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների անհապաղ վերացման ժամանակահատվածում անձանցից ստացված բողոքի իրավախախտումների կամ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ  ստացված տեղեկության առկայության դեպքում, ոլորտի լիազորված տեսչական մարմինին վերագրել լիազորություն իրականացնելու գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառելով պատասխանատվության միջոցներ,
 • Վերոնշյալ իրավիճակների կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների անհապաղ վերացման ժամանակահատվածում աշխատողի՝ աշխատանքի չներկայանլու կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օրով ներկայանլու դեպքում, աշխատանքը վարձատրել առնվազն փաստացի աշխատած ժամանակին կամ կատարված փաստացի աշխատանքին համապատասխան:

Ավելին՝ այստեղ

 

Արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության լիազորությունների սահմանափակումներ

ՀՀ կառավարության կողմից 2020թ. մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում սահմանափակվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից hամայնքներում վճարովի ավտոկայանատեղերի համար, օրենքով սահմանված տեղական տուրքը չվճարելու հիմքով կայացված վարչական ակտերի հիման վրա, 2020 թվականի ապրիլի 14-ից հետո հարուցված կատարողական վարույթներով, ՀՀ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելու լիազորությունը։ Ինչպես նաև սահմանափակվում է ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման միջոցառումների շրջանակներում 2020 տրամադրված, դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու և բռնագանձում կատարելու լիազորությունը։

Ավելին՝ այստեղ

 

Փոփոխություններ և լրացումներ պարետատան 2020 թվականի մարտի 31-ի N 27 որոշման մեջ

Պարետատան նոր որոշմամբ՝ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված, ՀՀ ողջ տարածքում ազատ տեղաշարժի իրավունքի և տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ ժամանակավոր  սահմանափակումների կարգավորումներում։ Մասնավորապես՝ հանվել են միջմարզային տեղաշարժի սահմանափակումը, վերացվել՝ անցակետերը: Հանվել են նաև տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների նկատմամբ ժամանակավոր սահմանափակումները:

Մանածագործվածքի վերամշակման, հագուստի արտադրության, կոշիկի արտադրություն, էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն, կահույքի արտադրություն և սպորտային ակումբների գործունեություն ենթատեսակների, ինչպես նաև այլ առանձին դեպքերի համար կարող է դիտարկվել սահմանափակումներից բացառություն կիրառելու հնարավորությունը:

Բացառություն ստանալու դիմում-հայտը կարող է ներկայացվել առցանց՝ https://covid19.gov.am/hy կայքի միջոցով:

Ավելին՝ այստեղ

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցման նոր սահմանաչափեր

Ազգային ժողովի խմբակցություննեից մեկի կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակում՝ բանկի անվճարունակության դեպքում՝ ֆիզիկական անձանց ավանդների հատուցման առավելագույն սահմանաչափը կարող է դառնալ տասնվեց միլիոն դրամ դրամային ավանդների, և յոթ միլիոն դրամ՝ նախկին տասը միլիոն և հինգ միլիոն դրամի փոխարեն): «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն դեռևս չի ընդգրկվել Ազգային ժողովի օրակարգում։

Ավելին` այստեղ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հարկատուների կողմից վճարվող տույժերի չափի փոփոխություն

Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողի կողմից 0.075 տոկոսի չափով վճարվող տույժի չափը փոխարինվում է 0.04 տոկոսի չափով: Օրենքի փոփոխության նախագիծը ընդունվել է Ազգային ժողովի ընդունվել է ամբողջությամբ երկրորդ ընթերցմամբ։

Ավելին՝ այստեղ

 

Հարկ վճարողի գույքի նկատմամբ արգելանքի կիրառության համար նոր չափի սահմանում

Այսուհետ հարկ վճարողի գույքի վրա արգելանք դնելուհ համար հիմք է հանդիսանալու չկատարված հարկային պարտավորության չափի 1 միլիոն 500 հազար դրամի գերազանցումը (նախկին 500 հազար դրամ կամ ավելի դրամի փոխարեն)։

Այս նախագծի նպատակն է բարձրացնել չվճարված պարտավորությունների շեմը, քանի որ COVID-19-ի հետևանքով տնտեսավարողների մոտ առկա են որոշակի ֆինանսական դժվարություններ։ Օրենքի փոփոխության նախագիծը ընդունվել է ամբողջությամբ:

Ավելին՝ այստեղ

 

Հարկերի վճարման ժամկետի հետաձգում (հարկային արձակուրդ)

Ազգային ժողովի խմբակցություններից մեկի կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակներում՝ առաջարկվում է ոչ ավել քան վեց ամիս ժամկետով տրամադրել շրջանառության հարկերի վճարման ժամկետի հետաձգում (հարկային արձակուրդ) գործունեության հետևյալ տեսակների համար.

 • հանրային սնունդ,
 • զբոսաշրջային գործակալությունների, զբոսաշրջային օպերատորների, տեղերի ամրագրման և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ, հյուրանոցներ և հյուրատներ,
 • մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի,
 • վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահներ։

Օրենքի փոփոխության նախագիծը դեռևս ընդգրկված չէ Ազգային ժողովի օրակարգում:

Ավելին՝ այստեղ

 

Ֆինանսական լիզինգի և դրանից բխող կարգավորումների փոփոխություններ

Նախագծով առաջարկվում`

 • սահմանել և հստակեցնել լիզինգի գործընթացին մասնակցող բոլոր կողմերի իրավահարաբերությունները, պայմանագրերի իրավական հիմքերը, լիզինգի տեսակները, մնացորդային արժեքների ճիշտ որոշումը:
 • ապահովել միասնական մոտեցում գործընթացի բոլոր մասնակիցների համար, մասնավորապես հաշվառման մեթոդաբանության մասով՝ թե Լիզինգատուի, թե Լիզինգառուի և թե Մատակարար ընկերության մոտ։
 • լիզինգի առարկա հանդիսացող տրանսպորտային միջոցների գույքահարկի և վարչական տուգանքների գումարների վճարումն իրականացնել Լիզինգառուի հաշվառման վայրում, այլ ոչ թե Լիզինգատուի, ինչը կնպաստի համայնքների եկամուտների աճին,
 • ԱԱՀ չնախատեսող գործարքների մասով դրանց չհաշվարկելու արդյունքում լիզինգը հավասարեցնել վարկային և ֆինանսական այլ գործիքների հետ՝ դրանով իսկ կրճատելով ստվերի առկայությունը տնտեսություննում:

Օրենքի փոփոխության նախագիծը ընդգրվել է նստաշրջանի օրակարգում։

Ավելին՝ այստեղ